Karina Rojek

Koordynatorka Medialabowych projektów Instytutu Kultury Miejskiej: Akademia Nowych Mediów, Pracownia Nowych Mediów, Miasto: szukam!. Redaktorka serwisu popularyzującego domenę publiczną oraz biblioteki cyfrowe – www.szukamy.org.
🇬🇧

Coordinator of the Medialab projects of the City Culture Institute: New Media Academy, New Media Studio, City: I’m looking for !. Editor of the website popularizing the public domain and digital libraries – www.szukamy.org.

dr Marta Bieszk

Germanistka, instrumentalistka, dr nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa i glottodydaktyki,  wykładowczyni akademicka – Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki.

🇬🇧

Germanist, instrumentalist, doctor of humanities in the field of linguistics and glottodidactics, academic lecturer – University of Gdańsk, Institute of German Philology, Department of German Language and Translation.

dr Grzegorz Stunża

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i edukacją kulturalną.

🇬🇧

Doctor of social sciences in the field of pedagogy. Assistant professor at the Media Education Laboratory at the Department of Philosophy of Education and Cultural Studies of the Institute of Pedagogy of the University of Gdańsk. He deals with broadly understood media education and cultural education.

Łukasz Skotarek

Programista, muzyk. Bardzo lubi i muzykę i programowanie, więc czasem też programuje muzykę. Świat jest zbyt ciekawy by nie szukać nowych, kreatywnych sposobów by tworzyć i dzielić się wiedzą.


Współorganizator Musicjam – pierwszego polskiego muzycznego hackathonu podczas MEDIAlabiryntów 2020

🇬🇧

Programmer, musician. He is very fond of music and programming, so he also programs music sometimes. The world is too interesting not to look for new, creative ways to create and share knowledge.

Co-organizer of Musicjam – the first Polish music hackathon during MEDIAlabiryntów 2020

 

Joanna Michniewska i Sebastian Ruczyński

Odpowiedzialni za stronę graficzną i audiowizualną naszych projektów. Od banerów na social media przez gify, animacje po produkcję i montaż filmów.
Autorzy znakomitej większości gifów w bibliotece gifów.
Joanna prowadzi studio graficzne Fromline. 

🇬🇧

Responsible for the graphic and audiovisual side of our projects. From banners on social media, through gifs, animations, to the production and editing of films.
Authors of the vast majority of gifs in the gif library.
Joanna runs the Fromline graphic studio.

Piotr Gaczkowski

Piotr od ponad dekady zajmuje się inżynierią oprogramowania. Uwielbia dzielić się doświadczeniem i pomagać ludziom w pokonywaniu codziennych wyzwań. Autor licznych artykułów, kursów i prelekcji z zakresu projektowania i filozofii oprogramowania oraz ksiażki „Hands-On Software Architecture in C++”. Entuzjasta ruchu Open Source z doświadczeniem w kierowaniu projektami rozproszonymi.
🇬🇧
Piotr has been involved in software engineering for over a decade. She loves sharing experience and helping people overcome everyday challenges. Author of numerous articles, courses and lectures in the field of software design and philosophy as well as the book „Hands-On Software Architecture in C ++”. Open Source enthusiast with experience in managing distributed projects.

Marcin Młyński

Co-founder & CEO Fundacji CODE:ME,
Organizator CODE{sun}DAY oraz współwłaściciel HACKER:SPACE Trójmiasto, przestrzeni dedykowanej społeczności, która łączy się w celu podnoszenia własnych umiejętności, rozwijania technologicznych kompetencji i budowania innowacyjnych urządzeń.
🇬🇧
Co-founder & CEO of the CODE Foundation: ME,
Organizer of CODE {sun} DAY and co-owner of HACKER: SPACE Trójmiasto, a space dedicated to a community that connects to improve its own skills, develop technological competences and build innovative devices.

Jacek Tlaga

Od 2018 pracownik Biblioteki Narodowej w Pracowni Technik Informatycznych. Pracuje nad automatyczną analizą dokumentów historycznych, bada i rozwija narzędzia wykorzystujące uczenie maszynowe do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa kulturowego. Interesują go badania językoznawcze, szczególnie z zakresu fonologii historycznej, w wolnych chwilach zajmuje się rekonstrukcją brzmienia językowych zabytków.
🇬🇧
From 2018, an employee of the National Library at the Information Technology Laboratory. Works on automatic analysis of historical documents, researches and develops tools that use machine learning to process digitized collections of cultural heritage. He is interested in linguistic research, especially in the field of historical phonology, in his spare time he deals with the reconstruction of the sound of linguistic monuments.

Kamila Kokot-Kanikuła

Pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data.
🇬🇧

She works at the Library of the Gdańsk University of Technology in the Section for Building Digital and Multimedia Collections as a senior librarian. She is a graduate of the Institute of History and Scientific Information and Library Science at the University of Wrocław. Main fields of interest are antique books, digital libraries, institutional repositories, Open Educational Resources, Open Access and Open Data.

Mirek Pałysiewicz

Związany z kilkoma Trójmiejskimi społecznościami, z którymi tworzy różne ciekawe projekty. Zajmuje się budową i utrzymaniem drukarek 3D oraz rozwojem systemu IoT. Chętnie dzieli się wiedzą. Jest fanem nowych technologii oraz gadżetów elektronicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz organizowaniu wydarzeń z zakresu druku 3d, elektroniki oraz narzędzi i procesów w IT. Zawodowo od kilkunastu lat związany z testowaniem oprogramowania w różnych obszarach IT.
🇬🇧
Associated with several Tri-City communities with whom he creates various interesting projects. He deals with the construction and maintenance of 3D printers and the development of the IoT system. He is happy to share his knowledge. He is a fan of new technologies and electronic gadgets. He has experience in conducting trainings and organizing events in the field of 3d printing, electronics as well as tools and processes in IT. Professionally, he has been involved in software testing in various IT areas for several years.

Wiktor Nowak

Absolwent prawa, szkoleniowiec z zakresu fake newsów, bańki informacyjnej, zagrożeń mediów społecznościowych; aktywista organizacji pozarządowych, koordynator projektów; w przeszłości Prezes Zarządu Stowarzyszenia Demagog, redaktor naczelny portalu demagog.org.pl i koordynator projektu Akademia Fact-Checkingu, szkoleń z wiarygodnych źródeł informacji dla nauczycieli i uczniów. Obecnie koordynator projektów edukacyjnych w Fundacji Centrum Solidarności m.in. Olimpiady Solidarności i Znani-Niezapomniani, redaktor naczelny portalu DobrzyDziennikarze.pl oraz ekspert ds. fake newsów w Instytucie Dyskursu i Dialogu.

Nasz ekspert ds. edukacji medialnej, a w szczególności w zakresie weryfikacji informacji, dezinformacji, fake news oraz baniek informacyjnych.

🇬🇧
Law graduate, trainer in the field of fake news, information bubble, social media threats; activist of non-governmental organizations, project coordinator; in the past, President of the Board of the Demagog Association, editor-in-chief of the demagog.org.pl portal and coordinator of the Fact-Checking Academy project, training courses on reliable sources of information for teachers and students. Currently, the coordinator of educational projects at the Solidarity Center Foundation, incl. Solidarity Olympics and the Famous-Unforgettable, editor-in-chief of the DobrzyDziennikarze.pl portal and fake news expert at the Institute of Discourse and Dialogue.

Our media education expert, in particular in the field of information verification, disinformation, fake news and information bubbles.