[🇬🇧 below]


Medialab
 łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Tworzymy przestrzeń eksperymentu i współpracy, dzielimy się wiedzą, szukamy rozwiązań. Działamy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego.  

Główne pola aktywności Medialab Gdańsk:  

Otwartość, ReUSE, Humanistyka cyfrowa

Pracownia Nowych Mediów – warsztaty genealogiczne, archiwistycznehackathony, humanistyka cyfrowa, odkrywanie historii Gdańska i pokazywanie jej jako źródła inspiracji;

MEDIAlabirynty: doroczny cykl wydarzeń związanych z wykorzystywaniem nowych mediów i technologii w nauce i kulturze;  

Dni Domeny Publicznej: doroczne spotkania wokół zbiorów domeny publicznej popularyzujące ich potencjał i kreatywne wykorzystanie. 

ANIMATON – wydarzenie integrujące środowisko twórców animacji komputerowych

MUSICJAM – hackathon, święto muzyki i technologii w jednym.   

Edukacja medialna i nieformalna

blogi w edukacji, edukacja nieformalna, badania kompetencji komunikacyjnych, programowanie, kodowanie, humanistyka cyfrowa, krytyczne myślenie, fake news; 

Jesteśmy partnerem bloga Edukator Medialny; współpracujemy z lokalnym środowiskiem akademickim UG i PG; 


About us

Medialab combines culture, social activism, education and technology. We create a space for experiment and cooperation, we share knowledge and look for solutions. We work for the responsible use of new media and technologies for the development of culture and social development.

The main fields of activity of Medialab Gdańsk:

Openness, ReUSE, Digital Humanities:

Pracownia Nowych Mediów – genealogical and archival workshops, hackathons, digital humanities, discovering the history of Gdańsk and showing it as a source of inspiration; MEDIAlabirynts: an annual series of events related to the use of new media and technologies in science and culture; Public Domain Days: annual meetings around public domain collections to popularize their potential and creative use. ANIMATON – an event integrating the community of computer animation creators MUSICJAM – a hackathon, a celebration of music and technology in one.

Media and informal education

blogs in education, informal education, research on communication competences, programming, coding, digital humanities, critical thinking, fake news; We are a partner of the Media Edukator blog; we cooperate with the local academic community of UG and PG;


Współpracujemy z/ cooperate with